Föräldracoachning Attachment &Biobehavioral Catch-Up (ABC)

Attachement & Biobehavioral Catch-up utvecklades för föräldrar med små barn mellan 6 och 24 månader i syfte att hjälpa föräldrarna att tillgodose barnets omsorgsbehov när barnet är stressat, att följa barnets vägledning, och att som förälder undvika skrämmande beteenden. 
Attachement & Biobehavioral Catch-up sker via videolänk eller i hemmet under tio sessioner. Attachement & Biobehavioral Catch-up främjar en trygg anknytning, normaliserar stressnivåerna, ökar språkförmågan och impulskontrollen samt andra viktiga förmågor som exempelvis behövs under skolåren.

Socialstyrelsen rekommenderar Attachment & Biobehavioral Catch-up.

 

Föräldracoachning enligt Attachment Biobehavioral Catch-Up (ABC)

Bakgrund

Små barn som tidigt upplevt svårigheter har en förhöjd risk för att utveckla beteendemässiga, känslomässiga och fysiologiska problem.  Detta kan innebära att barnet får svårt att utveckla trygga relationer samt svårigheter för barnet att hantera sitt beteende och sina känslomässiga reaktioner i samband med stress. Om föräldrarna uppträder, och reagerar, på ett omvårdande sätt kan barnet skyddas gentemot dessa negativa effekter.
Attachment & Biobehavioral Catch-up utvecklades för föräldrar och omsorgspersoner med små barn mellan 6 och 24 månader i syfte att hjälpa föräldrarna att tillgodose barnets omsorgsbehov när barnet är stressat eller behöver skydd, och att följa barnets vägledning samt att undvika skrämmande beteende.

Målgrupp

Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) riktar in sig på barn som riskerar eller har upplevt omsorgsbrister och trauma såsom adopterade barn samt familje- och jourhemsplacerade barn, men behandlingsinterventionen är lämplig för alla föräldrar och omsorgspersoner som vill förbättra föräldrabarnrelationen. 

Hur går det till rent praktiskt

Attachment & Biobehavioral Catch-up sker via videolänk eller i hemmet under tio sessioner och under ledning av en utbildad och certifierad föräldracoach.

Forskning

Attachment & Biobehavioral Cach-up främjar en trygg anknytning, normaliserar kortisolproduktionen, ökar språkförmågan och impulskontrollen samt andra viktiga förmågor som behövs för att bli skolmogen. Forskning visar vidare att de goda effekterna hos de barn som erhållit denna behandlingsintervention kvarstår efter så lång tid som åtta år. En ny studie som ännu ej är publicerad indikerar att dessa goda effekter kvarstår efter så lång tid som 15!!! år.
De goda effekterna hos barnen handlar bland annat om att:
• den psykologiska-, beteendemässiga- och fysiologiska självregleringen förbättras •
de får lättare att koncentrera sig exempelvis i skolan
• deras impulskontroll förbättras
• den trygga anknytningen främjas
• föräldrabarnrelationen stärks.

Socialstyrelsen rekommenderar Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC). 

 
OBS! Attachment & Biobehavioral Catch-up förväxlas ibland med den modell som många kommuner använder och som förkortas "ABC", eller Alla Barn i Centrum. Attachment & Biobehavioral Catch-up är en intervention som ges individuellt via videolänk eller i hemmet, interventionen är vetenskapligt robust och forskning vid University of Delaware visar att effekterna hos barnen vars föräldrar tagit del av interventionen, kvarstår efter så lång tid som efter åtta år. Interventionen skiljer sig också åt från "ABC" på det viset att förälder/föräldrar och barn deltar tillsammans. Attachment & Biobehavioral Catch-up förenar praktik med teori så att föräldern direkt lär sig i stunden hur den ska bemöta sitt barn, vilket inte är fallet med "ABC". 
Föräldracoach Attachment & Biobehavioral Catch-up University of Delaware ABC intervention
 • Attachment & Biobehavioral Catch-up erbjuds till föräldrar, familjehem och jourhem  och omsorgsgivare till små barn
  mellan 6 och 24 månaders ålder. 
 • Attachment & Biobehavioral Catch-up stärker din relation till ditt barn samtidigt som du hjälper
  ditt barn att utveckla förmågan att reglera både sina känslor och sitt beteende.
 • Attachment & Biobehavioral Catch-up är utformad för att hjälpa dig att se och följa ditt barns signaler.
 • Ditt förhållande med ditt barn kan hjälpa till att skydda ditt barn
  mot tidiga svårigheter och stärka förmågan hos ditt barn att återhämta
  sig vid motgångar.


Förväntade resultat av Attachment & Biobehavioral Catch-up:

 • Barn lär sig att de kan lita på sin omsorgsgivare.
 • Barn utvecklar bättre självkontroll.
 • Barn utvecklar mera normaliserade mönster av stresshormon.
 • Språkutvecklingen ökar.
 • Barn börjar utveckla färdigheter som hjälper dem att vara
  uppmärksamma i skolan.
 • De har lättare att stå ut med tråkiga aktiviteter fastän de är frustrerade.
 • De utvecklar självförtroende och självkänsla.
 • Föräldrar har lättare för att reagera på sina barns oro och leker med
  barnen på ett sätt som främjar utvecklingen.

Attachment & Biobehavioral Catch-up innefattar

 • Tio veckors 1 timmes sessioner via videolänk eller i ditt hem där du leker med ditt barn
  och samtalar om hur du ska ge ditt barn omsorg.
 • Föräldrar erbjuds positiv återkoppling under sessionerna genom
  videoklipp och kommentarer i stunden.
 • Programmet avslutas efter 10 veckor med en gåva i form av en
  speciell video av dig och ditt barn.

Attachment & Biobehavioral Catch-up har stark evidens

Attachment & Biobehavioral Catch-up är en evidensbaserad behandlingsintervention för föräldrar med barn i åldern 6 – 24 månader som upplevt eller riskerar att uppleva omsorgsbrister. Det kan vara barn vars föräldrar saknar egna positiva erfarenheter av omsorg, barn till föräldrar där det förekommer våld, missbruk och psykisk sjukdom hos föräldrarna, adopterade barn och barn som blivit jour- eller familjehemsplacerade.
Attachment & Biobehavioral Catch-up syftar till att främja en trygg anknytning för barnet till föräldrarna, öka barnets förmåga till reglering av sitt beteende, känslor och fysiologi.
Attachment & Biobehavioral Catch-up riktar in sig på tre områden som identifierats som viktiga i grundforskning om anknytning och stress/neurobiologi.
Det har genomförts flera randomiserade studier för att undersöka interventionens effekt. Studier visar att Attachment & Biobehavioral Catch-up ger positiv effekt på barnets anknytningsmönster (dvs den trygga anknytningen ökar och desorganiserad anknytning minskar), kortisolproduktion, förmågan att uttrycka känslor och exekutiva funktioner.
Interventionen sker via videolänk eller i hemmet vid 10 tillfälle, 1 timme per tillfälle och ges av en föräldracoach som är certifierad i metoden.
Forskning visar (klicka här för forskning) att behandlingen har stark evidens och att den goda effekten kvarstår hos de barn som tillsammans med sina föräldrar har erhållit behandlingen efter så lång tid som åtta år. Ny forskning som ännu ej publicerats indikerar att effekten verkar kvarstå efter häpnadsväckande 15 år. Forskning visar att de goda effekterna är lika bra om behandlingen ges vid fysiska möten som via videolänk. 

Attachment & Biobehavioral Catch-up rekommenderas av

Vi har haft utbildningsuppdrag och coachat föräldrar enligt uppdrag från
Nässjö och Eslövs kommun, socialtjänsten, barn och unga.

© Copyright Councelling by Markebjer AB